Skip to main content

Shelby Francis

 

Hello Students!

Clink the link below in blue to listen to the audio for:

Unit 3 Test: https://drive.google.com/file/d/1cidACTbMg4KmW_FHxUOBPC1TQ6wol5jA/view?usp=sharing

5.10A / 5.10F Mini-Assessment 1: https://drive.google.com/file/d/1sNY5uqZ4dIhQ8zwaXRy_HkVcdBlzwUZM/view?usp=sharing

 

Unit 10 Test: https://drive.google.com/file/d/1kO9H0Yugc_n5NKbBhJUlsA34Ho4zZt8B/view?usp=sharing

 

Unit 10 Test Review: https://drive.google.com/file/d/1tZXOS-NiVfJmCjICsYIEcrTh0qQl1CUy/view?usp=sharing

 

5.9C Mini-Assessment 1: https://drive.google.com/file/d/1zkqjs3WDaOnaPCDBYq32w7tP9dL2zs9t/view?usp=sharing

 

Unit 9 Test: https://drive.google.com/file/d/1OmUPihUzjbARWekUr9QnFKj5IyoN4Pdv/view?usp=sharing

 

5.8C Motivatoinal Math: https://drive.google.com/file/d/1Rk81bhWtBNymfgis8mYsoT5VP6dTOTms/view?usp=sharing

 

5.4C / 5.4D Motivational Math: https://drive.google.com/file/d/1cO5zSgE1F3FgIFJfre_E2VfqlSd1vBZD/view?usp=sharing

 

Unit 9 Test Review: https://drive.google.com/file/d/1_xPfYdPWWIOhgszzcFzx1oPQT0rFAxhQ/view?usp=sharing

 

5.7A Calculating Conversions Within A Measurement System Test:

https://drive.google.com/file/d/14V9XYRO25QpN4auHJBYAgkQCKLCPGQHH/view?usp=sharing

 

5.7A Calculating Conversions Within A Measurement System

Test Review: https://drive.google.com/file/d/1YTX2id27hqyJlimfcr8FlRHFUSjQtHL4/view?usp=sharing

 

5.7A Mini-Assessment 1: https://drive.google.com/file/d/13BoChDyFBBStMjYUE3wVdQdgd8DUjtWW/view?usp=sharing

 

5.4H, 5.6A, and 5.6B Test:

https://drive.google.com/file/d/1GfTNDfDmuy2ljQxykIDfPMfFF81IYLm-/view?usp=sharing

 

5.4H, 5.6A, and 5.6B Test Review: https://drive.google.com/file/d/1_8ZzRJ5YVK34B7IAFjwe3mEWacRy_lTW/view?usp=sharing

 

5.4H, 5.6A, and 5.6B Mini- Assessment 1: https://drive.google.com/file/d/14CkQDFVBcVlVy-ejXpMoLCGU9zltqzGY/view?usp=sharing

 

5.5A Test: https://drive.google.com/file/d/1vfBtSLBOVWojkHqLSC4MSdjMpP1jrEHl/view?usp=sharing

 

5.5A Test Review:https://drive.google.com/file/d/1moywEfVazOC1VZOGC9C0ekz3ZYG9Yu6I/view?usp=sharing

 

5.5A Mini-Assessment 1:https://drive.google.com/file/d/1D5wrJYHvp1756ZfnTDm-2NmEIPqDiQQ6/view?usp=sharing

 

Unit 7 Test: https://drive.google.com/file/d/1jOWjRkDzsqwv4PJpv8fku3OIrpHGeFdE/view?usp=sharing

 

Unit 7 Test Review: https://drive.google.com/file/d/1t7r0NJMikl94C1jpbc71Vmem1mvnpayc/view?usp=sharing

 

5.3I Multiplying Fractions by Whole Numbers Test: https://drive.google.com/file/d/1rpT-APk3VAM0Mm3OoZhdTVxM0evC0iyF/view?usp=sharing

 

5.3I Multiplying Fractions by Whole Numbers Test Review: https://drive.google.com/file/d/1aoOTyly-oEUwwn3eztKlxxq8oQ4QjMbb/view?usp=sharing

 

5.3I Multiplying Fractions by Whole Numbers Word Problems: https://drive.google.com/file/d/1Aqh1zyshpljKrXolHeJIm50F_RcduVqr/view?usp=sharing

 

UNIT 6 TEST: ADDING AND SUBTRACTING FRACTIONS: https://drive.google.com/file/d/1qXNmHCRFXAApy8fCA0TKykNrEJpJDpPk/view?usp=sharing

 

Unit 6 Test Review: https://drive.google.com/file/d/1Yw6Ud3a8gEGIzlR5wR0eh7Qh6cgmZhVN/view?usp=sharing

 

Adding and Subtracting Fractions Fluently: https://drive.google.com/file/d/1B9Fvn3yLiMVYDlkL5HdTlufclHE-N-6b/view?usp=sharing

 

Understanding Fractions: https://drive.google.com/file/d/1CERHBYtjI6bCfkm8aICnIbMQNdHP77eJ/view?usp=sharing

 

Unit 5 Test: https://drive.google.com/file/d/1yyT8tgOJipew3Lwv9Y8JvmWNV9KA_arK/view?usp=sharing

 

Unit 5 Test Review: https://drive.google.com/file/d/1eWEC-pvk4I7su__TYYWz9_lV038-xz0p/view?usp=sharing

 

5.3G Mini-Assessmnet 2: https://drive.google.com/file/d/1RA5czo-VtS9E2aD3MR4GDPZK6gGYqFdY/view?usp=sharing

 

Unit 4 Test: https://drive.google.com/file/d/1UTiQD5K3VA-5nOvQg3KKh_Nm6mGrFKFA/view?usp=sharing

 

Unit 4 Test Review: https://drive.google.com/file/d/1hTtckNsCrcPeK30L_d5v8JEYaxIxhglE/view?usp=sharing

 

Test 5.2A and 5.2B: https://drive.google.com/file/d/1HKJhP4uiXeZe2DBPq_JsH0spfxb5jAvP/view?usp=sharing

 

5.2A / 5.2B Test Review: https://drive.google.com/file/d/1k2VZwnqCAUTpwdpX2PIqiZBsIFY_kBld/view?usp=sharing

 

5.2A / 5.2B Skills Practice: https://drive.google.com/file/d/17zd1gDXJIHpyiQ0rbR8iSuzPs398hSCH/view?usp=sharing

 

5.2C Assignment: https://drive.google.com/file/d/1rx79UDnecbUQbkeLtYyv7sQho7GoVk3c/view?usp=sharing

 

5.2B Assignment: https://drive.google.com/file/d/1NLOtNkGLpdO_cnGbdQHKkGZAge-05Bip/view?usp=sharing

 

5.2A Assignment: https://drive.google.com/file/d/1e58ts2-cSi_sGU9shvKTQXmYU4jgNM1T/view?usp=sharing

 

Unit 2 Test: https://drive.google.com/file/d/1cNu8liLF4162oILsMg5wk33ujrwfF0WH/view?usp=sharing

 

5.4E and 5.4F Assignment: https://drive.google.com/file/d/1fnqGA9lLxZbogfta8IIYB-NhirCEkwZ0/view?usp=sharing

 

Unit 1 Test (September 2018): https://drive.google.com/file/d/1vDkpnEzgJohi9bZjnAwIZwxN6W65K3SF/view?usp=sharing

 

Division: Solving for Quoitients of up to 4 Digit by 2 Digit Test (September 2018): https://drive.google.com/file/d/1DZZXhivAAlH9fnxDNAQNN8DqiVPg3qvE/view?usp=sharing

 

Multiplication: Three Digit By Two Digit Test (Septemeber 2018): https://drive.google.com/file/d/14nVGNlH620lsrTDUwUs7qLdlG1dwp034/view?usp=sharing

 

Place Value, Rounding, and Estimation Test (September 2018) : https://goo.gl/GsPuWD

 

Thank you,

Mrs. Francis

Shelby Folghum

Upcoming Events

Contact Shelby Francis